Tillæg for Vitec§Ejendom (ASP)

Tillæg til Vitec Datamanns generelle vilkår for service og support - Vitec§Ejendom (ASP)

01.11.2021

1. Aftale, omfattende:

1.1. Hosting.

 1. Vitec Datamann forestår hosting af den omfattede løsning, for så vidt angår WeDo-programmellet, på en af Vitec Datamann valgt server/lokation. Såvel server som båndbredden til denne, skal være af en tilstrækkelig kapacitet til fornuftig drift kan garanteres. Vitec Datamann indestår for sikkerhedskopiering af brugers data, og for sikker opbevaring af disse, samt for sikrede adgangsforhold, fysisk/elektronisk, til brugers data.

 2. Inkluderet i brugers betaling er fri adgang til 2 GB data. Dataforbrug over 2 GB afregnes med den til enhver tid gældende pris pr. måned pr. påbegyndte ekstra 1 GB.

 3. Hostingen er åben 24 timer i døgnet alle dage. I weekends og helligdage, samt tidsrummet fra kl. 22:00 til 06:00 på hverdage, kan afbrydelser i drift forekomme på grund af backup, service på maskinel, samt opgradering af programmel.

 4. Indenfor tidsrummet fra kl. 06:00 til 22:00 garanterer Vitec Datamann en oppetid på 99%, målt over et tidsrum på 1 kalendermåneds hverdage. Dersom oppetiden er mindre 99% i 1 kalendermåned, nedsættes betalingen for perioden forholdsmæssigt i forhold til den mistede oppetid.
  Oppetidsprocenten beregnes som: Tilgængelig driftstid / Aftalt driftstid x 10
  Driftsforstyrrelser som bruger er ansvarlig for, eller udefra kommende forstyrrelser (elafbrydelser eller fejl i det offentlige datanet) fragår ikke i den tilgængelige driftstid.

 5. Dersom bruger tegner en ekstra oppetidsdækning, mod betaling af et tillæg på 25%, ydes en nedsat betaling i forhold 1:5 på den mistede oppetid.

 6. Dersom oppetiden er lavere end 90% i 3 på hinanden følgende kalendermåneder, kan kunden ophæve aftalen. Nedsættelse jf. pkt. 1.1.3 og 1.1.4 kan ikke overstige 100%. Refusion kræver at driftstoppet er rapporteret til Vitec Datamann.

 7. Vitec Datamann garanterer at den/de internetforbindelser hostingen kræver, er tegnet hos en anerkendt og troværdig udbyder af sådan. Vitec Datamann kan ikke forpligtiges yderligere udover dennes forpligtigelse overfor Vitec Datamann.

1.2. Programvedligeholdelse.

 1. Vitec Datamann forestår vedligeholdelse af egne programmer, således at de tilpasses de krav, der stilles i lovgivningen og i generel landspraksis, herunder branchebestemte normer og nationale standarder. Vitec Datamann tilsikrer udbedring af fejl og uhensigtsmæssigheder samt tilretninger, som er nødvendige for integration til andre WeDo-programmer og versioner/revisioner heraf. Vedligeholdelse frigives som revisioner til de eksisterende systemer og kan indebære ændret anvendelse eller omfang af data, registre og programmer.

 2. Vitec Datamann forestår udvikling af egne programmer, således at disse tilføres nye faciliteter og funktioner til forbedring af programmernes virkemåde og anvendelsesmuligheder. Udviklingen foretages endvidere i det omfang, det måtte skønnes nødvendigt i relation til den generelle teknologiske udvikling. Udviklinger frigives som nye versioner, der kan forudsætte mere eller nyere datakraft på Brugers anlæg.

 3. Udvikling og vedligeholdelse foretages kun i forhold til de to seneste revisioner af nyeste version. Vitec Datamann har således ikke noget ansvar for kompatibilitet, integration og tilpasning til ældre revisioner end ovenfor fastsatte.

1.3. Deponering.

 1. Vitec Datamann kopierer ethvert omfattet WeDo-program i nyeste revision, og deponerer dette på maskinlæsbart medium sammen med kilde- og dokumentationsmateriale hertil hos en af Vitec Datamann valgt depositar. Speciel udvikling/tilretning for enkelt(e) bruger(e) omfattes ikke af denne deponering.

 2. Brugere med ikraftværende aftale med Vitec Datamann om programvedligeholdelse har adgang til det deponerede, såfremt Vitec Datamann standser sit virke uden at anvise egnet trediepart, der tilbyder at videreføre den kontraktlige service, eller Vitec Datamann undlader at efterkomme afgørelse jvf. nedenfor om pligtig vedligeholdelse eller udvikling inden en i afgørelsen samtidigt fastsat rimelig frist.

 3. Det deponerede udleveres kun til egnet programmør/softwarehus, som samtidigt erklærer ikke at være - og i fem år derefter - hverken direkte eller indirekte at ville udvikle(r) programmer til samme branche. Det udleverede må alene anvendes til nødvendig udvikling og vedligeholdelse oprindelig omfattet af vedligeholdelsesaftale med Vitec Datamann og må ikke være genstand for forretning med tredie mand.

1.4. Telefonisk assistance.

 1. Telefonisk rådgivning vedrørende anvendelsen og opsætningen af programmer, som er omfattet af denne aftale.

 2. Hotline-support omfatter tillige registrering, opbevaring og ajourføring hos Vitec Datamann af detailoplysninger omkring kundens installation, datamængder og konfiguration. Oprettelse og ajourføring beror på oplysninger - givet af Bruger eller indhentet af Vitec Datamann - såfremt/når Vitec Datamann måtte forestå installation eller systemassistance hos Bruger.

 3. Hotline ydes alene til brugere, der har gennemgået en af Vitec Datamann anerkendt uddannelse i de omfattede systemers anvendelse. Hotline bør ikke anvendes til situationer, hvor Bruger gennem manual, brugervejledning, modtaget uddannelse og/eller gennem erfaring fra tidligere tilsvarende eller beslægtede forhold selv burde kunne behandle og løse forholdet. I tilfælde hvor hotline assistance antager et omfang ud over disse retningslinjer, kan Vitec Datamann fastsætte en maksimeret support på 1:00 time pr. måned pr. brugerlicens.

1.5. Service koordination.

 1. Vitec Datamann varetager alle "First Call" situationer - også for hardware-problemer dækket af anerkendt hardware-serviceaftale - anmeldt til og godkendt af Vitec Datamann.

1.6. Almen system assistance.

 1. Udbedring af programmelforhold, der forhindrer vital drift fra alle eller de fleste arbejdspladser, påbegyndes inden 8 arbejdstimer indenfor normal arbejdstid regnet fra Vitec Datamanns modtagelse af anmeldelsen med beskrivelse af fejlen, og gennemføres kontinuerligt indenfor normal arbejdstid, indtil driften kan genoptages. Udbedring af øvrige softwareforhold af aktuel betydning for den almindelige daglige drift påbegyndes sædvanligvis inden 12 arbejdstimer og gennemføres så vidt muligt indenfor normal arbejdstid.

2. Levering og udførelse:

2.1. Programvedligeholdelse.

 1. Revisioner og versioner opdateres på et af Vitec Datamann valgt tidspunkt, dog under hensyn til den garanterede adgangstid jf. pkt. 1.1.2.

2.2. Hotline.

 1. Supporttelefon er åben indenfor normal arbejdstid.

2.3. Almen system assistance.

 1. Assistancen udføres via det offentlige telefonnet over et af Bruger etableret og af Vitec Datamann godkendt modem. Hvis det af hensyn til assistancens art er nødvendigt at udføre arbejdet på Brugers adresse, iværksættes dette så hurtigt, det er muligt under hensyn til transport m.v. og gennemføres kontinuerligt indenfor normal arbejdstid.

3. Varighed:

3.1. Hosting.

 1. Aftaler om hosting er uopsigelig i 1 år. Herefter kan aftalen opsiges af bruger med 6 måneders varsel, og af Vitec Datamann med 6 måneders varsel.

3.2. Programvedligeholdelse.

 1. Vitec Datamann kan opsige aftaler om programvedligeholdelse med 6 måneders varsel, dog tidligst til ophør 3 år efter nyeste versions udgivelse, og tidligst 1 år efter, at programmet omfattes af vedligeholdelsesaftale.

3.3. Telefonisk assistance.

 1. Hotline udføres alene for WeDo-programmer i nyeste version og nyeste eller næstnyeste release med tilhørende registre og data. Aftale om Hotline for et WeDo-program ophører 4 uger efter, at Vitec Datamann forgæves har søgt at opdatere Bruger med ny version eller næstfølgende nye release af programmet.
 2. Vitec Datamann kan opsige aftale om Hotline med 6 måneders varsel, dog tidligst 1 år efter en aftales indgåelse.

3.4. Almen system assistance.

 1. Systemassistance udføres alene for WeDo-programmer med tilhørende registre og data i nyeste eller næstnyeste revision.
 2. Vitec Datamann kan opsige aftale om systemassistance med 4 ugers varsel, hvis Vitec Datamann af Bruger nægtes adgang til at opdatere Bruger med ny version/revision af et omfattet program.
 3. Vitec Datamanns forpligtelser til systemassistance på maskin- og tredieparts-programmer ophører, såfremt omfattet program udskiftes eller opgraderes med ny version eller release af andre end Vitec Datamann.
 4. Vitec Datamann kan opsige aftale om systemassistance med 6 måneders varsel, dog tidligst 1 år efter aftalens indgåelse.

4. Serviceafgift og timebetaling:

4.1. Ydelser dækket af serviceafgiften.

 1. Serviceafgiften dækker ydelserne i afsnit 1 - omfattende pkt.'erne 1.2.1 til 1.6.1.

 2. Øvrige ydelser står til Brugers rådighed og betales efter medgået tid med den til enhver tid gældende timepris.

4.2. Afgiftens betaling

 1. Afgiften beregnes og opkræves månedsvis forud og forfalder til betaling 7 dage før hver serviceperiodes begyndelse.

 2. Er afgiften ikke betalt inden serviceperiodens begyndelse, kan Vitec Datamann undlade at udføre aftalt service. Betales forfalden afgift med tillæg af rykkergebyr og evt. morarenter ikke inden 7 dage efter påkrav er afgivet efter serviceperiodens begyndelse, kan Vitec Datamann ophæve aftalen helt eller delvist efter eget valg.

 3. Øvrige ydelser, der betales efter medgået tid, faktureres Bruger, når levering har fundet sted, og betaling sker på Vitec Datamanns til enhver tid gældende betalingsvilkår.

4.3. Afgiftsregulering

 1. Den til enhver tid gældende serviceafgift reguleres hver 1. januar under hensyn til gældende priser for udstyr, materialer og lønninger. Ændres disse priser væsentligt, pålægges særlige afgifter eller indtræffer der særlige omkostningspåvirkende forhold, kan afgiften forhøjes med 30 dages skriftligt varsel til en serviceperiodes begyndelse. I sådanne tilfælde kan Bruger opsige eller nedgradere aftalen helt eller delvist med 8 dages skriftligt varsel til serviceperiodens begyndelse.

 2. For tilkøb af nyt WeDo-program eller tilførelse af yderligere maskin- eller trediepartsprogram, som Vitec Datamann anvender/integrerer med, forhøjes afgiften med den aktuelle pris for det pågældende programmel i samme aftaleform som det tidligere omfattede.

4.4. Rejse-, ophold og forsendelse.

 1. Bruger betaler efter regning alle nødvendige rejse-, opholds- og forsendelsesomkostninger samt materialer, som forbruges i forbindelse med denne aftale.

5. Øvrige vilkår:

5.1. Ansvarsbegrænsning.

 1. Vitec Datamann er ikke ansvarlig for øvrige leverandørers forhold eller oplysninger, og påtager sig intet ansvar for øvrige leverandørers eller Brugers installation eller programmernes integration med trediepartsprodukter, som Vitec Datamann ikke anvender eller integrerer med.

 2. VitecDatamann er ikke ansvarlig for fejl, forsømmelser, forsinkelser eller andet, der skyldes trediemand (bl.a. forhandler, med- og underleverandører), eller for forhold, som ligger uden for Vitec Datamanns rådighed eller indflydelse, herunder strejker (ulovlige såvel som lovlige), naturforhold (f.eks. vejrlig), cyber kriminalitet, epidemier (Covid etc.), materialer (f.eks. manglende, forsinkede eller fejlbehæftede), force majeure af enhver art, eller for fejl eller begrænsninger i tredieparts programmer m.m.

 3. Vitec Datamann kan ingensinde tilpligtes at erstatte mere end den licens, der rettidigt er betalt for WeDo-programmer, der indgår i en eventuel erstatningsberettiget begivenhed/leverance, og er således ikke erstatningspligtig for forhandlers eller Brugers (øvrige) tab.

5.2. Tavshedspligt.

 1. Alt, hvad personale hos Vitec Datamann måtte erfare om eller hos Bruger - om denne eller trediemands forhold - er undergivet ubetinget tavshedspligt.

5.3. Ændring af vilkår.

 1. Vitec Datamann kan i øvrigt med henblik på ajourføring af servicevilkår opsige serviceaftalen helt eller delvist med 6 måneders varsel, dog tidligst 1 år efter aftalens første indgåelse.

 2. Vitec Datamanns servicevilkår er altid gældende med højeste prioritet, og kan alene fraviges ved konkret skriftlig aftale direkte mellem Bruger og Vitec Datamann.

5.4. Opsigelse/Overdragelse.

 1. Bruger kan til enhver tid opsige aftale om programvedligeholdelse, systemassistance og/eller Hotline, samt begære service nedgraderet fra et højere til et lavere serviceniveau med 6 måneders skriftligt varsel til en serviceperiodes begyndelse. Dersom programvedligeholdelse ændres til et lavere antal brugere, ændres adgangskontrollen herfor til det tilsvarende antal brugere.

 2. Dersom brugers installation er en del af et kontorfællesskab, og programpakken dermed er anskaffet til en rabatteret pris, kan service ikke opsiges på del-moduler, der fortsat er omfattet af service i resten af kontorfællesskabet. Hvis en sådan opsigelse alligevel ønskes, udtages hele programpakken af fællesskabet og restbetalingen for programpakken udløses, hvorefter hele eller dele af serviceaftalen kan ophøre. Hvis dele af serviceaftalen opsiges, kan Vitec Datamann ikke garantere kompabilitet med fremtidige versioner, der fortsat er omfattet af serviceaftalen.

 3. Vitec Datamann kan overdrage nærværende aftale, forudsat at aftalen videreføres uden begrænsninger, på samme vilkår, som den oprindeligt blev indgået.

5.5. Tvister.

 1. Eventuel tvist vedrørende WeDo-programmer og deres benyttelse eller om forståelsen eller opfyldelsen af aftale med Vitec Datamann om service afgøres endeligt ved voldgift af Den Danske Voldgiftsret i København efter de herfor gældende regler.

 2. Ovenstående hindrer ikke indbringelse for fogedret eller inkassation af ikke forud bestridt fordring ved de ordinære domstole, hvor Københavns Byret da er værneting for alle sådanne sager.

5.6. Definitioner.

 1. Normal arbejdstid dækker alle hverdage i tidsrummet fra 08:30 til 16:00.

 2. Vital drift er registrering i Finans og i øvrige tilsvarende programmer, opdatering heraf og udskrift af grundlaget herfor, terminsbestemte driftskørsler samt opslag på de primære kort og kontoudtog.

 3. Intern tid er arbejde udført på Vitec Datamanns adresse.

 4. Ekstern tid er arbejde udført på Brugers eller en af Bruger valgt adresse.