Tillæg for AutoVision (ASP)

 

Tillæg til Vitec Datamanns generelle vilkår for service og support - AutoVision (ASP)

01.11.2021

Aftale, omfattende:

1.1 Hosting/ASP.

 1. Ved en ASP aftale forestår Vitec Datamann hosting af den omfattede løsning, for så vidt angår det aftalte programmel, på en af Vitec Datamann valgt server/lokation. Såvel server som båndbredden til denne, skal være af en tilstrækkelig kapacitet til fornuftig drift kan garanteres. Kunden er på tilsvarende vis selv ansvarlig for, at egen Internetforbindelse opfylder de tekniske krav og er er kraftig nok til, at problemfri og fornuftig drift kan opnås. Vitec Datamann forestår sikkerhedskopiering af brugers data og for opbevaring af disse.

 2. Vitec Datamann garanterer at den/de internetforbindelser hostingen kræver, er tegnet hos en anerkendt og troværdig udbyder af sådan. Vitec Datamann kan ikke forpligtiges yderligere udover dennes forpligtigelse overfor Vitec Datamann.

 3. Hostingen er i princippet åben 24 timer i døgnet alle dage. I weekends og helligdage, samt tidsrummet fra kl. 20:00 til 06:00 på hverdage, kan afbrydelser i eller unormal drift forekomme på grund af backup, service på maskinel eller opgradering af programmel m.v.

 4. Vitec Datamann kan, hvis det i særlige tilfælde skønnes nødvendigt og ved forudgående melding, afvige ovenstående tisdrum for service og support på den hostede løsning, idet det i alvæsentlighed dog aldrig forsøges planlagt inden for tidsrummet 08:00 – 15:00.

 5. Indenfor tidsrummet fra kl. 06:00 til 20:00 garanterer Vitec Datamann en oppetid på 99%, målt over et tidsrum på 3 kalendermåneders hverdage. Dersom oppetiden er mindre end 99% i den valgte måleperiode, kan kunden anfordre forholdsmæssig nedsættelse af betalingen for perioden i forhold til den mistede oppetid. Refusion kræver at driftstoppet, uden ugrundet ophold, er rapporteret og dokumenteret til Vitec Datamann.

  Oppetidsprocenten beregnes som: Tilgængelig driftstid / Aftalt driftstid x 100

  Driftsforstyrrelser som bruger er ansvarlig for, eller udefra kommende forstyrrelser (elafbrydelser eller fejl i det offentlige datanet og/eller Internettet) fragår ikke i den tilgængelige driftstid.

 6. Dersom bruger tegner en ekstra oppetidsdækning, mod betaling af et tillæg på 25%, ydes en nedsat betaling i forhold 1:5 på den mistede oppetid.

 7. Dersom oppetiden er lavere end 90% i 3 på hinanden følgende kalendermåneder, kan kunden ophæve aftalen. Refusion og eventuel ophævelse er betinget af, at driftstoppet og/eller manglende oppetid, uden ugrundet ophold, er rapporteret og dokumenteret til Vitec Datamann.

 8. Nedsættelse jf. pkt. 1.1.5 - 1.1.7 kan ikke overstige 100%.

1.2 ASP gebyr

 1. ASP gebyret er det gebyr som betales for at få driftet sin løsning hos Vitec Datamann. I dette gebyr indgår således en lejeafgift for programmer, betaling for drift samt tilhørende service og support, herunder hot-line på det kontraherede programmel.

 2. Kunden har alene en uoverdragelig brugsret til det kontraherede programmel, som opretholdes via løbende betaling af ASP gebyret. Alle andre rettigheder tilfalder fortsat Vitec Datamann.

 3. ASP gebyret betales forud, og kan ikke opdeles i de repektive indholdte ydelser.

 4. Såfremt ASP gebyret ikke er betalt rettidigt, eller at Vitec Datamann har andre berettigede økonomiske tilgodehavender hos kunden, er Vitec Datamann, med tre dages varsel, berettiget til midlertidigt at "lukke" for den pågældende hosting/ASP-installation. Så snart betaling er foretaget, og pengene er tilgået Vitec Datamann, skal forbindelsen "åbnes" igen.

 5. Såfremt kunden ved gentagne lejligheder undlader at betale ASP gebyret rettidig eller på anden måde misligholder den indgåede aftale, er Vitec Datamann berttiget til at opsige denne med 3 dages varsel.

 6. ASP gebyret reguleres én (1) gang årligt d. 1 januar.

1.3 Diverse

 1. Hvor intet andet er nævnt, henvises til Vitec Datamann gennerelle vilkår for salg og levering samt service og support, som på alle andre områder end de ovenfor nævnte også er gældende for Hosting/ASP aftaler.

 2. Alle Hosting/ASP aftaler ingåes for en minimumsperiode på 12 mdr. og med et opsigelsevarsel på seks måneder til udgangen af en kalendermåned.